Jaarverslag 2016

Schuldhulpverlening is het beheersen, oplossen en voorkomen van schulden. Uit de jaarcijfers blijkt hoe breed de financiële dienstverlening van NVVK-leden is

Marco Florijn, voorzitter NVVK

Aantal aanmeldingen

2016 2015 2014 2013
89.300 90.400 92.000 89.000

Het aantal aanmeldingen heeft betrekking op het aantal unieke personen die zich met een hulpvraag, met betrekking tot hun schuldsituatie, heeft gericht tot een NVVK-lid.

Het aantal aanmeldingen blijft redelijk stabiel.

Gemiddelde schuld (in Euro’s)

2016 2015 2014 2013
40.300 42.900 38.500 37.700

De gemiddelde schuld van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld.

Voor het eerst sinds 2010 is er een lichte daling van de gemiddelde schuld.

Gemiddeld aantal schuldeisers

2016 2015 2014 2013
15 14 14 14

Het gemiddeld aantal schuldeisers van klanten van de schuldhulpverlening.

Het gemiddelde aantal schuldeisers is en blijft redelijk stabiel.

Procentuele verdeling regelingen

Van het totaal aantal regelingen stijgt in 2016 het aandeel saneringskredieten opnieuw licht en ook het aandeel van de herfinancieringen stijgt. Het aandeel van schuldbemiddelingen neemt af.

 

Regeling met succes tot stand gebracht

2016 2015 2014 2013
41% 37% 39% 41%

Het percentage regelingen waarop door de schuldeisers een akkoord is gegeven op een voorstel tot betaling van de schuld.

In 2016 komt weer iets vaker een schuldregeling tot stand.

Regeling met succes afgerond

Van de 100 saneringskredieten die bij NVVK-leden starten, worden er 92 succesvol afgerond. Dit percentage blijft in 2016 onveranderd hoog. Voor schuldbemiddelingen daalt dit percentage tot 51%, waardoor het totale percentage van schuldregelingen die succesvol zijn afgerond in 2016 licht afneemt tot 64%.

Recidive

2016 2015 2014 2013
3.400 5.200 4.300 1.200

Het aantal aanvragers voor schuldhulpverlening, dat eerder (binnen een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen.

Het aantal mensen dat zich na afloop van een eerder traject opnieuw meldt bij de schuldhulpverlening neemt in 2016 af met bijna 35%.

Niet-regelbare schulden

2016 2015 2014 2013
9.300 14.500 13.800 12.400

Aantal aanvragen waarbij de schuldenaar minimaal één niet−regelbare schuld in het schuldenpakket heeft.

Het aantal aanvragen met niet-regelbare schulden neemt af met 35% ten opzichte van 2015. Niet-regelbare schulden worden niet kwijtgescholden in een minnelijke schuldregeling.

Budgetbeheerrekeningen

Het aantal huishoudens dat op de peildatum gebruik maakt van een budgetbeheerrekening. 

Het aantal rekeningen voor budgetbeheer blijft gelijk.

Budgetcoaching

2016 2015 2014 2013
74% 51% 50% 48%

Omvat het geheel van activiteiten om de klant te leren zelfstandig en op een verantwoorde manier zijn huishouden te voeren.

De inzet van budgetcoaching neemt toe met 45%.

Stabilisatie

2016 2015 2014 2013
43% 49% 30% 26%

Stabilisatie is het voortraject tot een regeling die beoogt de schulden op te lossen. Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de klant.

NVVK-leden zetten stabilisatie in bij 43% van haar klanten.

Informatie & Advies

2016 2015 2014 2013
25.600 15.700 18.200 16.900

Informatie en Advies kan aan klanten worden verleend zodat zij in staat worden gesteld zelfstandig hun schulden(problematiek) aan te pakken.

De groep mensen die met informatie en advies wordt geholpen om zelfstandig aan de slag te gaan met hun financiële problemen groeit met 63%.

Flankerende hulp

2016 2015 2014 2013
9% 13% 12% 12%

Dit wordt geboden om de problematiek achter schulden aan te pakken. 

Het aantal klanten met flankerende hulp neemt af.

Doorverwijzingen Wsnp

2016 2015 2014 2013
22% 25% 25% 17%

Klanten kunnen, wanneer een minnelijk traject niet mogelijk is of het minnelijk traject is beëindigd, worden doorverwezen naar de rechter om toegelaten te worden tot de Wsnp.

Het percentage afgegeven Wsnp-verklaringen daalt licht.

Beschermingsbewind

2016 2015 2014 2013
6.800 6.200 6.500 5.700

Het behouden van of komen tot een financieel stabiele situatie van een rechthebbende waarbij het vermogen onder bewind is gesteld. Beschermingsbewind wordt door de rechter ingesteld. Beschermingsbewind behoort formeel niet tot de minnelijke schuldhulpverlening, maar kan ook door NVVK-leden worden uitgevoerd.

Het aantal mensen dat in 2016 bij een NVVK-lid meerderjarigenbewind (beschermingsbewind) heeft ontvangen, neemt iets toe.

Sociaal krediet

Onderstaande figuur gaat in op de consumptieve kredieten

De NVVK-leden met een kredietfaciliteit kunnen verschillende vormen van leningen geven. De twee meest voorkomende vormen zijn sociale leningen met een consumptief karakter en saneringskredieten gericht op het oplossen van schulden.

Het aantal en volume van de verleende sociale leningen neemt in 2016 toe.

Saneringskredieten

2016 2015 2014 2013
6.400 5.400 4.555 6.897

Bij een saneringskrediet wordt door de kredietbank, in het kader van een schuldregeling, een krediet verstrekt waarmee (een deel van) de vordering van schuldeisers wordt voldaan. De schuldeisers verlenen op basis hiervan finale kwijting. De kredietbank treedt vervolgens als enige schuldeiser op richting de klant.

Het aantal saneringskredieten neemt in 2016 toe.

Inkomstenbron

percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

Meer dan de helft van de klanten ontvangt in 2016 een uitkering. Het aantal klanten met een inkomen daalt, deze trend zet ook in 2016 door.

Inkomenscategorie

percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

Percentages in 2015 tellen op tot 101%.

Het aantal klanten met een minimum loon of lager neemt in 2016 toe

Gezinssamenstelling

percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

Percentages in 2015 tellen op tot 101%.

Het aantal alleenstaanden dat zich meldt voor schuldhulpverlening groeit licht in 2016, evenals het aantal alleenstaanden met kind(eren). Daarentegen komen er juist minder gezinnen naar de schuldhulpverlening.

Leeftijd

percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

De leeftijdsverdeling van de mensen die zich in 2016 hebben aangemeld voor schuldhulpverlening blijft gelijk.

Eigen Woningbezit

2016 2015 2014 2013
8% 14% 14% 14%

Het aantal klanten met een eigen woning daalt met 43%.